header-logo-singularstays-white.webp

Juridische Kennisgeving

In overeenstemming met de informatieplicht zoals bepaald in de Wet 34/2002 betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSI-CE) van 11 juli, worden hieronder de volgende algemene informatiegegevens van deze website verstrekt:

De eigenaar van deze website, www.singularstays.com, (hierna de "Website") is:

ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS S.L., met btw-nummer: B98258874

Adres: PASAJE DE GINER, 2 46001, VALENCIA

Telefoonnummer: 96 061 1111

E-mailadres: info@singularstays.com

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") is het reguleren van de toegang tot en het gebruik van de Website. Voor de doeleinden van deze Voorwaarden wordt onder "Website" verstaan: het externe uiterlijk van de scherminterfaces, zowel statisch als dynamisch, dat wil zeggen, de navigatiestructuur; en alle elementen die zijn geïntegreerd in zowel de scherminterfaces als de navigatiestructuur (hierna "Inhoud") en alle diensten of online bronnen die indien van toepassing aan de Gebruikers worden aangeboden (hierna "Diensten").

SingularStays behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de Website en de Inhoud en Diensten die daarin zijn opgenomen te wijzigen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat SingularStays op elk moment een van deze elementen die zijn geïntegreerd in de Website kan onderbreken, uitschakelen en/of annuleren, of de toegang daartoe kan blokkeren.

De toegang tot de Website door de Gebruiker is vrij en over het algemeen gratis, zonder dat de Gebruiker een vergoeding hoeft te betalen om hiervan te kunnen genieten, behalve met betrekking tot de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk dat door de door de Gebruiker gecontracteerde toegangsprovider wordt geleverd.

Het gebruik van enige van de Inhoud of Diensten van de Website kan worden gedaan door middel van de voorafgaande abonnement of registratie van de Gebruiker.

De eigenaar van deze website, www.singularstays.com, (hierna de "Website") is:

ACCOMODATUM GESTION Y SERVICIOS S.L., met btw-nummer: B98258874

Adres: PASAJE DE GINER, 2 46001, VALENCIA

Telefoonnummer: 96 061 1111

E-mailadres: info@singularstays.com

De toegang tot, het browsen en het gebruik van de Website, evenals de interactie tussen Gebruikers, en tussen de Gebruiker en SingularStays, zoals opmerkingen en/of blogruimtes, verleent de status van Gebruiker, dus worden alle hierin vastgestelde Voorwaarden vanaf het begin van het browsen op de Website aanvaard, evenals eventuele latere wijzigingen, onverminderd de toepassing van de desbetreffende wettelijke verplichte regelgeving indien van toepassing. Gezien het belang hiervan wordt de Gebruiker aanbevolen om deze telkens te lezen wanneer hij de Website bezoekt.

De Website van SingularStays biedt een grote verscheidenheid aan informatie, diensten en gegevens. De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich om de Website correct te gebruiken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

  • Het gebruik van de informatie, Inhoud en/of Diensten en gegevens die door SingularStays worden aangeboden zonder in strijd te zijn met de bepalingen van deze Voorwaarden, de Wet, de moraal of de openbare orde, of die op een andere manier de rechten van derden kunnen schenden of de werking van de Website kunnen verstoren.
  • De waarheid en wettigheid van de informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt in de formulieren die door SingularStays zijn uitgebreid voor de toegang tot bepaalde Inhoud of Diensten die door de Website worden aangeboden. In ieder geval zal de Gebruiker SingularStays onmiddellijk op de hoogte brengen van elk feit dat het onjuiste gebruik van de in deze formulieren geregistreerde informatie mogelijk maakt, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies, of ongeoorloofde toegang tot gebruikersnamen en/of wachtwoorden, met als doel deze onmiddellijk te annuleren. SingularStays behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen die in strijd zijn met de wet, de menselijke waardigheid, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch, spamming, die in strijd zijn met de jeugd of de kindertijd, de openbare orde of de veiligheid, of die naar zijn mening niet geschikt zijn voor publicatie, te verwijderen.

In ieder geval is SingularStays niet verantwoordelijk voor meningen die door Gebruikers worden geuit via opmerkingen of andere blog- of deelnamehulpmiddelen die beschikbaar kunnen zijn.

De loutere toegang tot deze Website houdt geen enkele vorm van commerciële relatie in tussen SingularStays en de Gebruiker.

De Gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en voldoende wettelijke capaciteit te hebben om gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Daarom is deze Website van SingularStays niet gericht op minderjarigen. SingularStays wijst elke aansprakelijkheid af voor het niet naleven van deze vereiste.

SingularStays garandeert niet de continuïteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Website, noch van de Inhoud of Diensten. SingularStays zal al het mogelijke doen voor een goede werking van de Website, echter wordt niet gegarandeerd dat de toegang tot deze Website ononderbroken zal zijn of vrij van fouten zal zijn.

Evenmin is SingularStays verantwoordelijk of wordt gegarandeerd dat de inhoud of software die via deze Website kan worden geopend, vrij van fouten is of schade aan het computersysteem (software en hardware) van de Gebruiker veroorzaakt. In geen geval zal SingularStays aansprakelijk zijn voor verliezen, schade of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit de toegang tot, het browsen en het gebruik van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, schade aan computersystemen of schade veroorzaakt door de introductie van virussen.

SingularStays is ook niet verantwoordelijk voor schade die gebruikers kunnen oplopen door onjuist gebruik van deze Website. In het bijzonder is het op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uitval, onderbrekingen, gebrek of storingen in de telecommunicatie die zich kunnen voordoen.

Het wordt vermeld dat de SingularStays-website links (zoals, onder andere, links, banners, knoppen), directories en zoekmachines ter beschikking stelt van Gebruikers waarmee ze toegang krijgen tot websites van derden.

Het plaatsen van deze links, directories en zoekmachines op de Website heeft tot doel Gebruikers te helpen bij het zoeken naar en toegang krijgen tot informatie die beschikbaar is op internet, zonder dat dit kan worden beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging voor een bezoek aan deze sites.

SingularStays biedt gesponsorde inhoud, advertenties en/of affiliate links aan. De informatie die op deze affiliate links of de geplaatste advertenties verschijnt, wordt verstrekt door de adverteerders zelf, dus SingularStays is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden of fouten die de advertenties kunnen bevatten, noch garandeert het op enigerlei wijze de ervaring, integriteit of verantwoordelijkheid van de adverteerders of de kwaliteit van hun producten en/of diensten.

Evenmin wordt de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid gegarandeerd van externe sites die niet eigendom zijn van SingularStays en die toegankelijk zijn via de links.

SingularStays zal in geen geval de inhoud van andere websites controleren of beoordelen, noch keurt het de producten en diensten, inhoud, bestanden en elk ander materiaal goed dat op de gelinkte sites wordt gevonden.

SingularStays aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan door toegang, gebruik, kwaliteit of wettigheid van de inhoud, communicatie, meningen, producten en diensten van websites die niet worden beheerd door SingularStays en die op deze Website zijn gelinkt.

De Gebruiker of derde die een hyperlink vanaf een andere, verschillende, website naar de Website van SingularStays maakt, moet weten dat:

  • De reproductie — geheel of gedeeltelijk — van enig Content en/of Diensten van de Website niet is toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van SingularStays.
  • Ook is geen enkele valse, onjuiste of onjuiste verklaring over de Website van SingularStays of de Content en/of Diensten ervan toegestaan.
  • Behalve de hyperlink, mag de website waarop deze hyperlink is geplaatst geen elementen van deze Website bevatten die beschermd zijn als intellectueel eigendom door de Spaanse wetgeving, zonder uitdrukkelijke toestemming van SingularStays.
  • Het plaatsen van de hyperlink impliceert geen relatie tussen SingularStays en de eigenaar van de website van waaruit deze wordt gemaakt, noch de kennis en aanvaarding door SingularStays van de inhoud, diensten en/of activiteiten die op die website worden aangeboden, en vice versa.

SingularStays, zelf of als cessiehouder, bezit alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website, evenals de elementen die erin zijn opgenomen (bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.). Ze zullen daarom werken zijn beschermd als intellectueel eigendom door het Spaanse juridische systeem, met zowel de Spaanse en communautaire regelgeving op dit gebied van toepassing, als de internationale verdragen betreffende de materie en ondertekend door Spanje.

Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met de Wet op Intellectueel Eigendom, is reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze van terbeschikkingstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, op elk medium en door enig technisch middel, zonder de toestemming van SingularStays, uitdrukkelijk verboden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van intellectueel en industrieel eigendom van SingularStays te respecteren. U kunt de elementen van de Website bekijken of zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, mits dit uitsluitend voor persoonlijk gebruik is. De Gebruiker mag echter geen beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de Website is geïnstalleerd verwijderen, wijzigen of manipuleren.

In het geval dat de Gebruiker of een derde partij van mening is dat een van de Inhoud van de Website een inbreuk vormt op de rechten van bescherming van intellectueel eigendom, moet dit onmiddellijk aan SingularStays worden gemeld via de contactgegevens in de sectie ALGEMENE INFORMATIE van deze Juridische Kennisgeving en Algemene Gebruiksvoorwaarden.

SingularStays behoudt zich het recht voor om de civiele of strafrechtelijke acties die het nodig acht in te dienen wegens ongepast gebruik van de Website en Inhoud, of wegens schending van deze Voorwaarden.

De relatie tussen de Gebruiker en SingularStays zal worden geregeld door de huidige en toepasselijke regelgeving op het Spaanse grondgebied. Mocht er enige controverse ontstaan met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden, zullen de partijen hun conflicten voorleggen aan de gewone rechtspraak, zich onderwerpend aan de rechters en rechtbanken die volgens de wet van toepassing zijn.

Laatste update 27/03/2024.

10% OFF

En tu primera reserva

Subscribiéndote a nuestra Newsletter